Đăng ngày 18/11/2017

Đăng ngày 18/11/2017

Đăng ngày 18/11/2017

Đăng ngày 18/11/2017

Trung tâm Bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp và đánh giá kỹ năng nghề quốc gia

Địa chỉ: 484 Lê Văn Việt - Phường Tăng Nhơn Phú A - Quận 09

Điện thoại: (+84.8) 3896 2867

E-mail: cta@hcmute.edu.vn